KOMISJA GZM i INFRASTRUKTURY

Komisja

Zadania Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Infrastruktury

 

a) rozpatrywanie i opiniowanie projektów regulaminów oraz przepisów wewnętrznych Spółdzielni z zakresu gospodarki mieszkaniowej,

b) stałe analizowanie kosztów gospodarki mieszkaniowej,

c) monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Spółdzielni, a w szczególności,

sprawdzanie postępu robót remontowych sprawdzanie stanu budynków, dróg urządzeń gospodarczych i usługowych oraz czystości i porządku domowego,

d) analizowanie i opiniowanie projektów planów, rzeczowo-finansowych, remontów obiektów i urządzeń stanowiących własność Spółdzielczą oraz planów zagospodarowania i utrzymania terenów zielonych, boisk, miejsc zabaw dla dziec,

e) rozpatrywanie i opiniowanie, wpływających od członków Spółdzielni do Rady Osiedla - odwołań wniosków, skarg i zażaleń - w zakresie gospodarki mieszkaniowej.Skład Komisji GZM i INFRASTRUKTURY (kadencja 2017 - 2020)


Wiesław Sawicki - przewodniczący

Jan Grochowski - zastępca

Agnieszka Wojewódka - sekretarz

Krystyna Zaborska

Robert Orlik

Jerzy Ślusarczyk

Anna Wodzicka

Konrad Kuczaba vel Kuciabiński  
Plan pracy Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Infrastruktury Rady Osiedla WSM Wawrzyszew na rok 2019.

 1. Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z działalności Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew za 2018 rok, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania planów remontów i konserwacji w osiedlu.
 2. Omówienie i zaopiniowanie planu gospodarczo-finansowego Osiedla na rok 2019, ze szczególnym uwzględnieniem planów remontów, modernizacji i konserwacji.
 3. Opiniowanie specyfikacji przetargowych przygotowywanych przez Administrację Osiedla.
 4. Udział przedstawiciela Komisji GZMiI, w charakterze obserwatora, w pracach Komisji przetargowej do wyboru wykonawców na roboty remontowo-budowlane i usługi.
 5. Udział członka Komisji GZMiI w pracach Komisji odbioru robót realizowanych na terenie osiedla.
 6. Udział członków komisji w „Komisjach przeglądów technicznych”.
 7. Opiniowanie zamian regulaminów i ich nowych projektów kierowanych do Rady Osiedla z Rady Nadzorczej.
 8. Monitorowanie Planów Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla Wawrzyszew i okolic, w ramach planów WSM, Dzielnicy, M.St. W-wy.
 9. Monitorowanie prac prowadzonych przez Zarząd, związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów Wawrzyszewa w prawo własności, w oparciu o Ustawę z dn. 20 lipca 2018 r. oraz Ustawę z dn. 6 grudnia 2018 r. o zmianie w/w Ustawy i Uchwałę Rady M. St. W-wy z dn. 18 października 2018 r.
 10. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian wysokości składników opłat za użytkowanie lokali.
 11. Monitorowanie i opiniowanie planowanych inwestycji na terenie i wokół osiedla oraz propozycje wniosków dotyczących warunków współpracy z inwestorami, z uwzględnieniem korzyści dla Osiedla Wawrzyszew.
 12. Opiniowanie projektów i monitorowanie ustanowień służebności na terenie osiedla.
 13. Zajmowanie stanowisk, opiniowanie i przygotowywanie wniosków oraz projektów uchwał, będących w kompetencjach Komisji GZMiI i opiniowanie ich na posiedzeniach Rady Osiedla.
 14. Rozpatrywanie spraw bieżących, zgodnych z profilem działania Komisji.
 15. Pełnienie dyżurów w Radzie Osiedla i udział w spotkaniach z mieszkańcami
 

Sprawozdanie z pracy GZMiI za rok 2018