KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA i BEZPIECZEŃSTWA (BIOŚ)

Komisja

Zadania Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska


a) podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa na osiedlu Wawrzyszew (współpraca z Policją i Strażą Miejską).

b) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia czystości i podnoszenia estetyki osiedla (współpraca z Administracją Osiedla).

c) podejmowanie działań zmierzających do poszerzania obszarów  zielonych, ich rewitalizacji oraz poprawnego utrzymania.Skład Komisji BIOŚ (kadencja 2017 - 2020)

 

  • Zygmunt Morawski - przewodniczący

  • Danuta Wojcieszak - zastępca

  • Bogusław Czaplarski – sekretarz

  • Konrad Kuczaba vel Kuciabiński

  • Jan Grochowski

  • Michał Bożyk

  • Artur SłykPlan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska (BiOŚ)  na rok 2019

1.       Współpraca z policją, strażą miejską, radnymi bielańskimi, Urzędem Rady Dzielnicy Bielany, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony środowiska w Osiedlu Wawrzyszew. Przekazywanie Radzie Osiedla  informacji w tym zakresie.

Termin: Praca ciągła

2.       Dokonanie wizji lokalnej dróg osiedlowych, miejsc postojowych, parkowania samochodów oraz terenów zielonych - przedstawianie Radzie Osiedla informacji z ewentualnymi wnioskami.

Termin: luty     kwiecień  2019 r.

3.       Przegląd oświetlenia w Osiedlu Wawrzyszew, w tym jezdnie, budynki, podwórka. Sporządzenie dla Rady Osiedla pisemnej informacji z przeglądu.

Termin:  luty, listopad  2019 r.

4.       Dokonywanie wizji lokalnej urządzeń zabawowych  dla dzieci na placach zabaw i sporządzenie protokołów  dla Rady Osiedla o stanie urządzeń.    

Termin: kwiecień, czerwiec, październik  2019 r.

5.       Współpraca w sprawie przeprowadzenia  konkursu na najładniejsze balkony i ogródki w Osiedlu Wawrzyszew.

6.       Wizja lokalna stanu zieleni w Osiedlu Wawrzyszew – informacja dla RO.

7.       Zgłaszanie uwag do projektów regulaminów skierowanych do komisji.

8.       Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok.

9.       Opracowanie sprawozdania z działalności komisji w 2019 r. (do sprawozdania Rady Osiedla na Zebranie Mieszkańców Członków Spółdzielni).

10.   Komisja rozpatruje na posiedzeniach sprawy należące do jej właściwości, zajmuje stanowisko w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

11.   Posiedzenia komisji odbywają się nie rzadziej jak  raz w miesiącu.

12.   Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół.

13.   Wykonywanie innych prac zleconych przez Radę Osiedla.

 

Sprawozdanie z pracy Komisji BIOŚ za rok 2018