KOMISJA REWIZYJNA

Komisja

Zadania Komisji Rewizyjnej


a) opiniowanie projektów planów gospodarczo-finansowych osiedla,

b) kontrola realizacji przez osiedle planu gospodarczo-finansowego,

c) kontrola realizacji uchwał i wniosków Rady,

d) kontrola załatwiania przez dyrekcję osiedla wniosków i skarg mieszkańców.Skład Komisji Rewizyjnej (kadencja 2017 - 2020)


Anna Wodzicka - przewodnicząca

Bogusław Czaplarski - zastępca

Barbara Borzęcka – sekretarz

Anna Sobczak

Jolanta Bętkowska

Marianna Kulibaba

Krystyna Zaborska

Danuta Wojcieszak 
Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Osiedla  WSM Wawrzyszew na rok 2019.

1.    Kontrola realizacji  i opiniowanie planu gospodarczo – finansowego  na rok 2019, na podstawie dokumentów przekazanych z Administracji osiedla.

  1. Kontrola realizacji przez Dyrektora Osiedla uchwał podjętych przez Radę Osiedla i zgłoszonych wniosków oraz sporządzenie sprawozdania z kontroli.
  2. Udział członków Komisji Rewizyjnej w powołanych przez Radę Osiedla zespołach windykacyjnych. Kontrola skuteczności działań Administracji Osiedla zmierzających do likwidacji zadłużeń z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych i lokali użytkowych – sporządzenie opinii.
  3. Udział w charakterze obserwatorów w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Administrację Osiedla.
  4. Półroczna ocena pracy Dyrekcji Administracji.
  5. Bieżąca realizacja zadań wynikających z potrzeb Osiedla zgodnie z kompetencjami Komisji Rewizyjnej.
  6. Zajmowanie stanowisk, przygotowywanie wniosków i propozycji uchwał w sprawach leżących w kompetencjach Komisji Rewizyjnej oraz przedstawianie ich na posiedzeniach Rady Osiedla.
  7. Opiniowanie regulaminów i stanowisk wpływających do Rady Osiedla z Rady Nadzorczej.
  8. Opracowanie rocznego sprawozdania z działalności komisji (reg.RO § 14 ust.1). 
 

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2018